Arvskiften

När bouppteckningen registrerats skall ett arvskifte upprättas för att boet skall kunna avslutas och ev pengar kunna skiftas över på arvingarna. En arvskifteshandling bevisar att dödsbodelägarna är överens om att boet skall fördelas på visst sätt. Finns bara en dödsbodelägare görs normal inget arvskifte.

Arv 

Ett arv kan utgå på två olika sätt:

  • legalt arv
  • testamente

Arv

Ett legalt arv innebär att den avlidnes tillgångar övergår till hans/hennes arvingar. Genom testamente kan en person bestämma att en del av kvarlåtenskapen skall tillfalla en viss person eller organisation.

Vem ärver? 

I första hand ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs biologiska och adopterade barn. En bröstarvinge kan aldrig göras arvlös utan har alltid rätt att ärva minst hälften av sin sk arvslott, vilket är det som bröstarvingen skulle ärva om det inte fanns något testamente. Den halva bröstarvingen alltid kan utkräva kallas laglott.

Var den avlidne gift, får parets gemensamma barn normalt inte ut sitt arv förrän den avlidnes maka/maka har gått bort. Barn som den avlidne fått i ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har dock rätt att få ut sitt arv omedelbart.

Har även den avlidnes barn avlidit tillfaller detta barns arv den avlidnes barnbarn. Skulle sådana saknar tillfaller arvet den avlidnes föräldrar och om dessa avlidit, den avlidnes syskon.

Arv genom testamente

Genom ett testamente kan en person bestämma till vem en viss egendom, summa pengar eller del av hela dödsboet skall tillfalla, så länge det inte inskränker på bröstarvingarnas laglott.

För att ett testamente skall vara giltigt måste det vara:

  • skriftligt
  • undertecknat
  • bevittnat av två personer
  • testator måste ha fyllt 18 år

Vittnena skall intyga att de både samtidigt sett testamentsgivaren på egen hand skriva under testamentet eller intygat att det är han/hon som skrivit under. Vittnena måste ha fyllt 15 år och får inte vara nära anhöriga till testamentsgivaren eller testamentstagaren. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet. Det enklaste sättet att återkalla ett testamente är att förstöra det eller genom att teckna ett nytt testamente. Det är alltid det senaste testamentet som gäller om det finns flera. Naturligtvis måste ett testamente förvaras på en mycket säker plats för att undvika att testamentet försvinner eller förstörs.

Arvsskatt

Från och med den 1 januari 2005 finns ingen gåvo- eller arvsskatt. Följden är att den som genom gåva, arv eller testamente erhållit viss egendom eller summa pengar helt slipper betala skatt på förvärvet.